Beitelbeestje-logo-dark-green
Algemene Voorwaarden
05/02/2023

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
 1. Opdrachtnemer: Beitel Beestje, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer: 64092194.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Overeenkomst: de tussen Beitel Beestje en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken en/of koop en verkoop van goederen of te maken goederen.
Artikel 2. Algemeen
 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Beitel Beestje wordt eerst bindend voor ‘Beitel Beestje door zijn schriftelijk/ mondelinge bevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Beitel Beestje en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schiftelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Beitel Beestje zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Beitel Beestje zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Beitel Beestje.
 3. Beitel Beestje kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Beitel Beestje niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Tenzij anders is overeengekomen is Beitel Beestje gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen. Mondelinge aanbiedingen door Beitel Beestje of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4. Prijzen
 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Indien Beitel Beestje met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Beitel Beestje gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 20%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Beitel Beestje alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Beitel Beestje rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Beitel Beestje gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 5. Overeenkomst
 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van schriftelijk/mondelinge bevestiging door Beitel Beestje, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke/mondelinge opdrachtbevestiging door Beitel Beestje aan Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 3. Elke met Beitel Beestje aangegane Overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
 1. Beitel Beestje neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goede Opdrachtnemer in acht.
 2. Beitel Beestje heeft het recht, voor zover een goede uitvoering of product van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk of geheel de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren. Opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Beitel Beestje aan derde(n) van rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door hem met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Beitel Beestje. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Beitel Beestje schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 7. Garantie
 1. Gedurende de wettelijke overeenkomende periode na levering verleent Beitel Beestje aan Opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Beitel Beestje zijn garantie geldt niet, indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten, indien zij na overleg met de opdrachtgever gebruikt materialen of gebruikte goederen levert of indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.
 2. Beitel Beestje is gerechtigd om het product te repareren of een nieuw product aan te bieden of het Overeengekomen bedrag van het product terug te geven.
 3. Als de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden, een opzegging of opschorting vervalt de garantie op producten, diensten van Beitel beestje en derden die opgenomen zijn in de Overeenkomst.
Artikel 8. Wijziging in de opdracht en Meer- en Minderwerk
 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Beitel Beestje niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Beitel Beestje aan Opdrachtgever worden door belast in redelijke wijs. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Beitel Beestje de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Beitel Beestje is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Beitel Beestje ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Beitel Beestje als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 3. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen aan Beitel Beestje en/of ondergeschikte, zal op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Beitel Beestje wordt overschreden.
Artikel 9. Afwijkingen materiaal/andere grondstoffen
 1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. geven geen reden tot ontbinding van Overeenkomst. Bij beoordeling of levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen: er kan niet op enkele exemplaren tot (deels-) ontbinding van Overeenkomst over worden gegaan. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine model veranderingen) van of aan door Beitel Beestje doorgeleverde artikelen, geven geen recht tot ontbinding van Overeenkomst.
Artikel 10. Medewerking Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Beitel Beestje die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Beitel Beestje bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Indien en voor zover Beitel Beestje daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie Beitel Beestje of ondergeschikte kosteloos één of meerdere werkruimtes met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Beitel Beestje, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 11. (Op)levering
 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Beitel Beestje gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Beitel Beestje is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
 3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken en/of producten haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Beitel Beestje geleverde zaken blijven eigendom van Beitel Beestje totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Beitel Beestje.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Artikel 13. Opzegging
 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, Is hij verplicht de door Beitel Beestje reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.Voorts zal hij Beitel Beestje bij wege van schadeloosheid stelling verschuldigd zijn het bedrag 1/3de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Beitel Beestje te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de opzegging der opdracht en/of weigering der goederen, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Beitel Beestje zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Beitel Beestje zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 5. Bij voortijdige beëindiging door Beitel Beestje, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Beitel Beestje met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Beitel Beestje extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 14. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
 1. Beitel Beestje is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

  A. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Beitel Beestje goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;

  B. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  C. Er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.

 2. Beitel Beestje is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Beitel Beestje kan worden gevergd.
 3. Indien Beitel Beestje overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien Beitel Beestje overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Beitel Beestje op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Beitel Beestje de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Beitel Beestje te vergoeden.
 6. Beitel Beestje kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Beitel Beestje de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Beitel Beestje gevolg wordt gegeven is Beitel Beestje gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.
Artikel 15. Betalingsvoorwaarden
 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Beitel Beestje aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de factuur datum tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Beitel Beestje kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Beitel Beestje kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Beitel Beestje verschuldigde.
Artikel 16. Reclames en onderzoek
 1. Indien Opdrachtgever niet grondig onderzoek doet bij (op)levering nadat hij/zij een gebrek in de prestatie, product van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Beitel Beestje, kan
 2. Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 3. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 4. Opdrachtgever dient Beitel Beestje in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Beitel Beestje ter harer keuze hetzij de geleverde zaken te repareren of herstellen of vervangen tegen retourenring van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Beitel Beestje gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 17. Overmacht

Indien Beitel Beestje zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog, of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen en grondstoffen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Beitel Beestje of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Beitel Beestje of Opdrachtgever, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Beitel Beestje en of derden, het opleggen van heffingen of andere omstandigheden meebrengen, ziekte en/of epidemieën en pandemieën, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Beitel Beestje alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Beitel Beestje en/of ondergeschikte.

 1. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Beitel Beestje niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Beitel Beestje is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Beitel Beestje aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Beitel Beestje beperkt tot maximaal het verzekerde declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Beitel Beestje is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe aantoonbare schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Beitel Beestje aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Beitel Beestje toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Beitel Beestje is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Beitel Beestje of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.
Artikel 19. Geheimhouding
 1. Opdrachtgever, Beitel Beestje verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld zowel mondeling als schriftelijk of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Beitel Beestje op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Beitel Beestje zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Beitel Beestje niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Beitel Beestje zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
Artikel 20. Intellectueel eigendom
 1. Alle door Beitel Beestje voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Beitel Beestje. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten, ontwerpen, tekeningen, monsters, modellen, proef opstellingen en/of octrooirechten.
 2. Alle door Beitel Beestje ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn niet te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Beitel Beestje verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beitel Beestje openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Artikel 21. Vrijwaring derden
 1. Opdrachtgever vrijwaart Beitel Beestje voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Beitel Beestje toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Beitel Beestje zowel in als buiten rechte bij te staan indien Beitel Beestje wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Beitel Beestje, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Beitel Beestje en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 22. Vervaltermijn
 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Beitel Beestje één jaar.
Artikel 23. Contractovername
 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Beitel Beestje over te dragen aan derden. Voor zover Beitel Beestje al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover Beitel Beestje al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Beitel Beestje hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Beitel Beestje het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Beitel Beestje is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
Artikel 24. Toepasselijk recht
 1. Op alle Overeenkomsten tussen Beitel Beestje en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Beitel Beestje een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Beitel Beestje, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Amsterdam,

Stéphan Willem de Lange
Eigenaar Beitel Beestje